Persbericht: Herziening van de erfrechten voor goede doelen: VEF vraagt twee aanpassingen van het Decreet

Brussel, 7 februari 2021 – In september 2020 kondigde de Vlaamse regering aan wilsbeschikkingen die na 1 juli 2021 openvallen ten voordele van goede doelenorganisaties, te willen vrijstellen van erfrechten. Ook schenkingen aan goede doelen zouden vanaf dan niet langer belast worden. Tegelijk zouden duolegaten geen fiscaal voordeel meer opleveren.


Op 20 januari 2021 werd het ontwerpdecreet ingediend bij het Vlaamse Parlement; dinsdag 9 februari ligt het voor in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw legde twee voorstellen tot amendering voor aan het Kabinet van Financiën en Begroting, dat ze heeft afgewezen. Deze amendementen beogen enerzijds een optimalisatie en anderzijds een beperking van het negatief impact van een geplande wijziging. De VEF hoopt deze vooralsnog te mogen toelichten in de Commissie.


De VEF is voorstander van selectieve kwalitatieve criteria.
Het kan niet de bedoeling zijn dat, bijvoorbeeld competitiesport, advocatenpraktijken of beleggingsclubs, georganiseerd als vzw’s, vrijgesteld worden van erfrechten, alsof het belangeloze goede doelen waren. Trouwens, in landen waar het ‘nultarief’ van kracht is (dwz. alle landen van de Europese Economische Ruimte, behalve Luxemburg en België), gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunsttarief, zoals het ontplooien van pertinente kwalitatieve activiteiten van openbaar nut, afwezigheid van winstuitkering, transparantie.
Dit decreet geldt voor wilsbeschikkingen die openvallen in het Vlaams Gewest, daar waar de begunstigde vereniging of stichting ook kan gevestigd zijn in een ànder gewest. Volgens het gelijkheidsbeginsel zou elke begunstigde een evenwaardige behandeling moeten krijgen.
Welnu, voor de kwalitatieve selectiviteit die we nastreven, is de federale wet- en regelgeving mbt. fiscale aftrekbaarheid van giften, een relevant, bruikbaar en verantwoordbaar instrument.


Het fiscaal voordeel van duolegaten, die na 1 juli 2021 in Vlaanderen openvallen, wordt uitgehold.
Dit zal ongetwijfeld een onmiddellijk inkomensverlies betekenen van tientallen miljoenen per jaar voor de non-profitsector. Bovendien schept de maatregel rechtsonzekerheid en laat zij nauwelijks bewegingsruimte voor herziening of registratie. De te verwachten positieve impact van het nultarief zal echter pas op middellange termijn voelbaar zijn.


Vandaar dat de VEF, zoals vrijwel gans de sector, pleit voor een uitdovingsperiode, met inachtname van de datum van ondertekening van het testament (vóór 30 juni 2021) in plaats van de datum van overlijden.
Gedurende deze overgangsperiode zouden de huidige regels en tarieven - niet cumuleerbaar met het nultarief - van kracht blijven, op voorwaarde dat de datum van ondertekening van het duolegaat ondubbelzinnig kan vastgesteld worden, dwz. mits registratie of notariële staving.


Contact : Erik Todts, voorzitter – 0476/982404
Geert Robberechts, algemeen secretaris – 0475/477192

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription